Róbert Štefunko - nové básně

02.01.2015 18:23

 

 

Boh je dokonalý
 
Áno, len Ty si svätý, Vznešený a dokonalý,
nech len k Tebe stúpa vďaka a slová chvály.
Dokonalá je vznešená, svätá Vôľa Božia,
šťastní sú tí, ktorí Svetlu verne slúžia.
 
Ó Pane, dokonalé a sväté sú aj Tvoje zákony,
šťastný je ten, ktorý sa pred nimi skloní.
Ty Vznešený, Ty si sväté Svetlo a Život,
poslal si svojich svätých Synov do temnôt.
 
Šťastný bol ten človek, ktorý sa otvoril Božiemu hlasu,
kto žije podľa Slova Ježiša a Imanuela, nájde spásu.
Tvoja Vôľa je dokonalá a preto nemôže nastať žiadna zmena,
ten, kto vytuší dokonalosť Pána, šepká svätosť Jeho mena.
 
Ó Vznešený, ďakujeme Ti za Tvoju svätú Lásku a dobrotu,
raduje sa ten, kto pochopil Posolstvo, jeho veľkú hodnotu.
Ty si Vznešený a dokonalý, od počiatku, až naveky,
nech k Tebe stúpa modlitba a cit pravej vďaky.
 
Tebe ďakujeme za dar vedomého života,
nech v našej modlitbe je pokora a čistota.
Ty Pane, Ty si Najvyšší, Vznešený a dokonalý
a my, pozemskí ľudia, sme nepatrní a malí.
 
Chceme Ťa uctievať a velebiť, Ty si obrovské Svetlo,
ten, ktorý Pánovi slúži, ho najväčšie šťastie stretlo.
Chceme Ti v pokore verne a radostne slúžiť,
aby sme si smeli Božské požehnanie zaslúžiť.
 
Ó Vznešený, Tvoja Vôľa je vznešená a dokonalá
a ďakujeme Ti, za Tvojho svätého Syna Imanuela.
Nech nás Posolstvo Grálu vedie nahor, do svetlých výšin,
je to obrovská milosť, že na Zemi žil Imanuel - Abdrushin.

 

 

 

 

 

 


Boh je Pravečný
 
Ó Pane, Ty si Pravečný, Svätý, Vznešený, len Ty si Život,
poslal si svojich Synov, aby priniesli Svetlo do temnôt.
Ty si obrovské Svetlo, Ty si obrovská sila,
ten, kto sa otvorí Svetlu, toho sila oblažila.
 
Aj keď musíme ešte všetci žiť na Zemi, v tejto hmote,
vieme o Tvojej svätej Láske, vieme o Tvojej dobrote.
Ten, kto to vytuší, mu po tvári stekajú slzy,
kto sa odovzdá do Vôle Božej, ten zvíťazí.
 
Cesta k Tebe Vznešený Pane, je dobré chcenie a vnútorná čistota,
ďakujeme za Tvojich Synov, ktorých si poslal z pravečného Života.
V pravom poznaní Boha spočíva to najvyššie šťastie,
Ó Pane, nech naša láska k Tebe každý deň rastie.
 
Tvoja Láska a dobrota sa nedá opísať slovami na papieri,
kto Teba miluje nadovšetko, s ostatnými bude žiť v mieri.
Ty si Pravečný, od počiatku, až naveky,
len Tebe jedinému patrí modlitba vďaky.
 
Chceme v pokore pred Tebou skloniť svoje kolená
a vo vrúcnej modlitbe šepkať svätosť Tvojho mena.
Len Tebe patrí všetka sláva, len Tebe chceme slúžiť,
nech je v nás pokora, nech smieme po Svetle túžiť.
 
Ó Vznešený Pane, Ty si Svetlo, Láska a Život a my sme malí ľudia,
nech smieme žiť tak, nech sa v nás všetky krásne cnosti prebudia.
Tvoja svätá Láska a dobrota celým stvorením prúdi
a Tvoj svätý Syn Imanuel nás vo svojom Slove súdi.
 
Nech sa smieme v pokore otvoriť pre lúč svätej sily,
aby sme Svetlu verne slúžili, aby sme boli Bohu milí.
Nech v modlitbe vďaky smieme spojiť svoje dlane,
len Ty si Pravečný, Vznešený a Svätý ó Pane. 
 

 

 

 

 

Byť ešte lepším človekom
 
Áno, byť ešte lepším človekom a získať cnosť pokory,
v takom človeku sa túžba po Božom Svetle rozhorí.
Rozvíjať ušľachtilé, duchovné cnosti,
žiť podľa Slova a žiť v prítomnosti.
 
Byť verný Svetlu a Pánovi verne slúžiť,
byť čistý ako dieťa a po Božej ríši túžiť.
Rozvíjať sa ako človek, ktorý je Bohu milý,
byť jednoduchý, prirodzený a aj ušľachtilý.
 
Kráčať s pokorou k Svetlu, to nech je náš nádherný cieľ,
žiť podľa Slova, ktoré napísal Abdrushin - Imanuel.
S pomocou Svetla splniť svoju životnú úlohu,
kráčať do svetlých výšin s túžbou po Bohu.
 
Mať pravú vieru a byť naplnený pevným presvedčením,
udržovať krb myšlienok čistým a posilňovať mlčaním.
Nech máme v sebe dobré chcenie a čistú, pravú lásku
a v Posolstve nájdeme odpoveď na každú otázku.
 
Odovzdať sa do Vôle Božej a navždy sa zbaviť malého ja,
kráčať po ceste, ktorá vedie do svetlých výšin, do raja.
Odpúšťať, nech smieme viac ďakovať a menej prosiť,
aby sme smeli v sebe čistotu, pokoru a lásku nosiť.
 
Prajem nám všetkým, aby sme dokázali podľa Slova žiť,
potom nás smie lúč svätej Božej Lásky radostne oblažiť.
Nech dokážeme žiť ako ľudia, ktorí sú Pánu Bohu milí,
potom budeme mať pri sebe pomoci, v každej chvíli.
 
Aby nás naplnila po Božom Svetle čistá túžba
a celý náš život bude ako pravá, verná služba.
Prosím za nás, nech k nám smie prúdiť lúč svätej Božej sily,
aby sme s pomocou Svetla ako lepší ľudia v pokore žili.