Róbert Štefunko - básně o Bohu

10.08.2012 19:46

 

SvatýSvatý jest Pán, Svatý jest Vznešený, Všemohoucí Bůh,
jenom na pobožnosti smí Ho uctívat pokorný lidský duch.
Neboť Bůh jest dokonalý, jedině On jest Svatý,
cestu k Jeho Lásce otevírá paprsek Čistoty.

Jeho svatost asi žádný člověk na Zemi nevytuší,
ale touha po Něm žije v každé lidské duši.
Každý pokorný lidský duch svého Boha hledá,
když se v pokoře a radosti ke Světlu zvedá.

Když vytuší svatost Boha, tak v pokoře na kolena padá
a cestu k Němu otevírá jenom Poselství, svatá Pravda.
Jenom pravé poznání Boha může lidského ducha oblažit
a takový duch má jediné přání, podle Božské Pravdy žít.

Bude v pokoře šeptat svatost Jeho jména,
před Vznešeností Pána padne na kolena.
Bude velebit a uctívat Pravěčného Pána,
jenom Svaté Slovo je pro člověka záchrana.

Čistý lidský duch jenom děkuje Bohu a jásá,
když vytuší Vznešenost Pána, to je krása.
Raduje se a děkuje, když stoupá do světlých výšin,
touží Sloužit Světlu tak, jak to požaduje Abd-ru-shin.

Čistý lidský duch vidí před sebou nádhernou cestu,
která ho vede vzhůru ke Světlu, ke zlatému městu.
Jest to nádherné, když lidský duch uctívá svého Pána,
když stojí před rájem a čeká, kdy se otevře zlatá brána.

Svatý jest Pán, Vznešená jest Jeho svatá dobrota,
když lidský duch si zaslouží korunu věčného života.
Jest to nádherné, když se z lidského ducha stane plamen,
Svatý jest Pán, jenom v Poselství Grálu je živý, věčný pramen.
Hledání BohaTen, kdo svého Boha každým dnem hledá,
tomu může cestu osvětlit jenom svatá Pravda.
Pravda, kterou napsal Imanuel - Abd-ru-shin,
On jest Duch Pravdy, ten Svatý Boží Syn.

Ten, kdo se v pokoře otevře při čtení Poselství Božímu hlasu,
musí pochopit, že Bůh jest mimo stvoření, mimo prostoru a času.
Pozemský člověk se musí namáhat, když chce podle Pravdy žít
a potom vycítí, že žádný člověk se nemůže Bohu osobně přiblížit.

Bůh jest dokonalý, Vznešený, Pravěčný, On jest,
kdo Ho hledá, musí se nechat svým citem vést.
Člověk svého Boha může jenom vytušit
a to dokáže jenom čistý duchovní cit.

Neboť v duchu člověka je vštěpena touha,
po poznávání Pravěčného, Vznešeného Boha.
Vždyť Bůh jest Pravda a Pravda je zlatý zářící kříž
a to svaté znamení nesli v sobě jen Imanuel a Ježíš.

To svaté znamení bylo důkazem, že pocházeli přímo z Boha,
radost byla v celém stvoření, když vstoupila na Zem jejich noha.
Jenom v Poselství Grálu může člověk svého Boha najít
a potom může už jenom radostně po cestě ke Světlu jít.

A ten, kdo spozná Vůli Boží, tak potom svého Boha najde
a bude se zachvívat v zákonech Božích, ve svaté Pravdě.
Kdo v pokoře a v skromnosti bude svého Pána hledat,
bude se mu postupně páska z očí stále zvedat.

Potom pochopí, že Pán jest Pravěčný, bezbytostný Bůh
a že nikdy se k Němu osobně nedostane žádný duch.
Procítí a vytuší, že Boha měli v sobě jenom svatí Synové Boží,
pro člověka je to vznešená radost, že Jemu, Pánovi věrně slouží.

Bůh jestStvořitel jest Pravěčný, dokonalý Bůh, On jest
a Jeho zákony přivodí každému odměnu i trest.
Jenom Synové Boží nám směli přinést o Bohu zvěst,
kdo Ho hledá, musí se nechat svým čistým citem vést.

Bůh jest Svatý, On je neviditelný pro lidské oči,
člověk ale po smrti do Božského nikdy nevkročí.
To člověk ani nemůže, neboť on je jiné podstaty,
člověk by nikdy nesnesl paprsek Božské Čistoty.

Jenom pokora a dík se musí probudit v lidské duši,
když při modlitbě blízkost svého Svatého Pána tuší.
Musí v němé úctě před velikostí Pána klesnout na kolena
a v tiché zbožnosti bude vroucně šeptat svatost Jeho jména.

Potom každého pokorného člověka naplní veliká síla,
když se svým citem spojí s rájem, s paprskem Světla.
Bude děkovat Bohu, že nám poslal Imanuele a Ježíše,
když bude žít podle Slova, tak se vrátí do světlé říše.

Kdo se před Bohem v pokoře a v díku skloní,
tomu budou všude pomáhat svaté zákony.
Před zákony stvoření se musí každý sklonit a podrobit,
kdo se chce protivit, tomu nepomůže, i když se bude zlobit.

V zákonech je síla, nikdo nemůže jít proti jejich proudu,
člověk přece nemá žádnou moc, aby zničil Pravdu.
To člověk nedovede, i kdyby měl to nejmocnější přání,
kdo jest zlý a rouhá se Bohu, ten se jenom zraní.

Síla Světla proniká stvořením, kdo jest nečistý, toho síla spálí,
pozemský člověk je proti svému Bohu velmi nepatrný a malý.
Bůh jest bezbytostný a svatý, žádný pozemský člověk Ho neuvidí,
ale Imanuel přinesl o Bohu zvěst v Poselství Grálu, Ve Světle Pravdy.
SvětloBůh jest svaté Světlo, které nad stvořením září a svítí,
On jest Život, On nám daroval dar vědomého žití.
Jedinou cestou k Němu jest modlitba a čisté city,
kdo žije podle Božských zákonů, ten se nezřítí.

Bůh jest Světlo, které stvořilo stvoření a světy
a zákony stvoření nám ukazují směr a cesty.
Stvořitel jest Světlo, část Světla byla vyzářena do temnot,
On všechno stvořil, vše udržuje svou silou, On jest Život.

On jest tak dokonalý, že to nedovedou popsat žádná slova
a jenom Pánovi patří celé stvoření, Jemu patří dík a sláva.
On jediný je dokonalý, jenom On jest Všemohoucí Vládce
a nikdo z lidí nepochopí velikost a dobrotu Boha Otce.

Život bez Boha nemá vůbec žádnou cenu
a nechť celý svět vzdá úctu Jeho jménu.
Nechť jenom Jemu patří naše láska, city a všechny slzy,
neboť soud se již naplní a bude pro naši Zem ukončen brzy.

Bůh jest bezbytostný, nechť človek před Ním na kolena padá
a k Pánu Bohu nás vede jenom Poselství Grálu, svatá Pravda.
Kdo to procítí, kto to alespoň tuší,
tomu se srdce chvěje, radostně buší.

Před Všemohoucím Bohem se musí všechno sklonit, i člověk
a láska k Pánovi, jest dík, radost, ale i zázračný balzám a lék.
Proto nechť k Bohu stoupají všechny slavnostní písně,
jenom láska ke Světlu a čistá radost osvobozuje od tísně.

Jenom Bohu patří naše láska, naše city, i náš dík,
neboť Imanuel jest Syn Člověka a věčný prostředník.
Ale modlitba a dík patří jenom Svatému Pánu,
kdo slouží Světlu, bude mít pomoci a ochranu.